Ochrana osobních údajů

Česká bankovní asociace prohlašuje, že Vaše osobní údaje nebude poskytovat s výjimkami zde uvedenými (zpracovatel LOGOSINFO Česka republika, s.r.o., Váš zaměstnavatel či Váš obchodní partner, který Vás přihlásil na zkoušky, resp. jím určená osoba k evidenci, Česká národní banka a další osoby akreditované Českou národní bankou k provádění zkoušek odborné způsobilosti) ke zpracování dalším zpracovatelům nebo příjemcům a nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani jakékoli mezinárodní organizaci. Výjimku představují situace, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy poskytnout, např. orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

Vámi poskytnuté osobní údaje může Česká bankovní asociace využít za následujícím účelem:

Námi požadované poskytnutí osobních údajů od Vás je požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění; zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění; zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění; anebo zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, neboť tyto osobní údaje potřebujeme v roli akreditované osoby dle výše uvedených zákonů pro evidenci a archivaci odborných zkoušek, záznamů o zkouškách a vydaných osvědčeních. Registrací na našem webové stránce berete na vědomí, že osobní údaje v rozsahu stanoveném výše uvedenými zákony jste povinni nám poskytnout. Neposkytnutí v předchozí větě uvedených osobních údajů z Vaší strany může mít za následek neposkytnutí služeb či ukončení poskytování služeb ze strany České bankovní asociace.

Česká bankovní asociace prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat po dobu nutnou ke splnění zákonem stanovených podmínek, tedy po dobu minimálně 10 let, resp. ve vztahu k osvědčením trvalého charakteru vydaným dle příslušných zákonů, tak bude činit trvale.

Všechny výše zmíněné osobní údaje budou bezpečně uloženy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Česká bankovní asociace chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Česká bankovní asociace prohlašuje, že podnikla veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích osob. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Česká bankovní asociace Vás upozorňuje na následující práva, které Vám jako subjektu osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rovněž zaznamenáváme informace o tom, jaké služby poskytované Českou bankoví asociací užíváte a navštěvujete, stejně jako Vaše zvyklosti a informace o Vašem softwarovém vybavení a Vaší IP adresu. Využíváme k tomu možností takzvaných "Cookies". Pokud nechcete, aby Česká bankovní asociace tyto informace získávala, může zakázat používání Cookies v konfiguraci svého internetového prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že některé webové služby České bankovní asociace nebudou fungovat správně.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů a aktuálnosti informací zpracovávaných o Vaší osobě, nás prosím kontaktujte na podpora@cbaeduca.cz nebo písemným oznámením adresovaným na Česká bankovní asociace, Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2.